กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ โดยกำหนดกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อการสาธารณสุข และเพิ่มมาตรการควบคุมการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเครื่องมือแพทย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยสอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์และแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์