กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการนำผ่านวัตถุอันตรายไว้เป็นการเฉพาะ และมีมาตรการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตรายให้เป็นธรรมต่อผู้บริโภคยิ่งขึ้น ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถขับเคลื่นอการควบคุมวัตถุอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกำหนดให้มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตรายและผู้เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้กลไกการควบคุมวัตถุอันตรายมีความสอดคล้องกับความตกลงตามพิธีสาร ๗ ตามกรอบความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้การคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัย ทรัพย์สินสาธารณะ หรือส่ิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างทันทีอันจะทำให้การเคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์