กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิขึ้น เพื่อกำหนดกลไกและกระบวนการในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่แรกแบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่องทั้งบริการเชิงรุก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการจัดการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นระบบอันจะทำให้การบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิมีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นธรรม มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์