กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เพื่อให้มีกฎหมายเพื่อกำหนดกลไก ควบคุม กำกับ ดูแล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นกลไกในการควบคุม กำกับ ดูแล สำหรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์จากสมุุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ โดยกำหนดให้มีระบบคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยบูรณาการ่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร เพื่อดำเนินการตามนโยบายแห่งชาติด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแผนยุทธศาสตร์
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหก่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์