กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ทรัพย์อิงสิทธิ หมายความว่า ทรัพย์สินที่อิงจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. นี้
- พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.ที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ผู้ใดประสงค์จะก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกับแสดงโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยทรัพย์อิงสิทธิมีกำหนดเวลาได้ไม่เกินสามสิบปีและจะก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิเฉพาะบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์ตามโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ไม่ได้ เมื่อมีการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในอสังหาทรัพย์ใด เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะก่อตั้งทรัพยสิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์นั้นอีกไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
- ทรัพย์อิงสิทธิสามารถโอนให้แก่กันได้หรือใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยการจำนอง ตาม ป.พ.พ. ได้ ทรัพย์อิงสิทธิสามารถตกทอดทางมรดกได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์