กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - องค์กรการเงินชุมชน หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บออมเงินสะสม รวมกันโดยมีการบริหารจัดการกันเอง และมีการให้บริการทางการเงิน
- สถาบันการเงินประชาชน หมายความว่า องค์กรการเงินชุมชนซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนตาม พ.ร.บ. นี้
- ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน มีอำนาจหน้าที่ เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินประชาชนต่อ ครม. กำหนดหลักเกณฑ์การฝากเงินหรือกู้ยืมเงิน กำหนดคุณมสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการสถาบันการเงินประชาชน เป็นต้น
- กำหนดการดำเนินงานและการกำกับดูแลของสถาบันการเงินประชาชน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สถาบันการเงินประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์