กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ -กำหนดให้มีหลักเกณฑ์กลางสำหรับการพิจารณาเทียบตำแหน่งของหน่วยงานของรัฐในฝ่ายพลเรือน ทหาร หรือตำรวจที่มีกฎหมายกำหนดให้มีฐานะหรือเรียกว่า ส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐและประเทศ รวมทั้งให้มี “คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตำแหน่ง” เพื่อทำหน้าที่ชี้ขาดในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการต่างประเภทเพื่อประโยชน์ในการใช้หลักเกณฑ์กลางดังกล่าว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - สำนักงาน ก.พ. - หน่วยงานของรัฐในฝ่ายพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์