กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ -กำหนดให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๖ ปีบริบูรณ์ รวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้าได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ได้รับการคุ้มครองและดูแลมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาคมีการส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ตีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงศึกษาธิการ - สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย - เด็กปฐมวัย และประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์