กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
- กำหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทอื่น ๆ
- กำหนดให้การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค หลักธรรมาภิบาล และหลักการอื่นที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
- การจัดประเภทของสถาบันอุดมศึกษา การจัดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา และการจัดกลุ่มส่วนราชการหรือส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี อว. กำหนด
- ให้ อว. เป็นผู้จัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ
- ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนทำหน้าที่บริหารกองทุน
- กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมและกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้เรียนซึ่งได้รีบผลกระทบจากการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการของรัฐมนตรีที่ให้สถาบันการอุดมศึกษากระทำการ ยับยั้ง หรือยุติการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - กระทรวงศึกษาธิการ - สถาบันอุดมศึกษา
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์