กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่อกำหนดขอบเขตในการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงระดับอุดมศึกษา
- ให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในการจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวง ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
- ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ไม่ใช่การอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อว. หรือกระทรวงอื่น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์