กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เพื่อให้มีกฎหมายกำหนดกลไก หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าพนักงานควบคุมโรค มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถเข้าไปดำเนินการป้องกันผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อน ระหว่างการประกอบกิจการ และภายหลังการเลิกประกอบกิจการ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากความเสี่ยงและการได้รับผลกระทบของโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสูข และสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้นและมีมาตรฐานการตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักสากล
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์