กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการปรับปรุงหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน โดยตราเป็นกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ยกเลิกความผิดอาญาฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้ผู้ใช้ความรุนแรงในครอบครัยมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำ ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และกำหนดมาตรการในการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคคลในครอบครัว อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม รวมทั้งเพื่อคุ้มครองป้องกันบุคคลในครอบครัวจากการกระทำความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์