กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - รัฐบาลดิจิทัล หมายความว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ภาครัฐและการบริการสาธารณะ
โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ์
- ให้มีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีอำนาจและหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้งกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล
- ให้มีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่อำนวยการ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบดิจิทัล มอบหมาย
- กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัยและมีธรรมมาภิบาล มีหน้าที่ต้องจัดทำข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล จัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน จัดให้มีระบบการรับชำระเงินจากประชาชนผ่านระบบดิจิทัลและระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งจัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐและมีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้สามารถในการดำเนินงานด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์