กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ -เป็นการกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงกำหนดให้หน้าที่ของเจ้าของเรือปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและป้องกันการบังคับใช้แรงงานในงานประมงที่มีความแตกต่างจากการทำงานของลูกจ้างทั่วไปเนื่องจากมีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการทำงานที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อันเป็นการส่งเสริมและเพิ่มความสามารถในการประกอบกิจการประมงของประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ค.ศ. ๒๐๐๗
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงแรงงาน - ผู้ประกอบการด้านการประมง - เจ้าของเรือและลูกจ้างประมง
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์