กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและคุณสมบัติของนิติบุคคลซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
- ห้ามนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ให้ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท
- กำหนดโทษในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกรณีบุคคลภายนอกฉ้อโกงผู้เอาประกันภัยและประชาชน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์