กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - การประเมินราคาทรัพย์สินและการจัดทำบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตาม พ.ร.บ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ โดยการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินต้องเหมาะสมกับประเภทและลักษณะของทรัพย์สิน การกำหนดราคาทรัพย์สินต้องเป็นไปตามหลักการพื้นฐานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สินและหลักเศรษฐศาสตร์และต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส
- ให้มีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ โดยมีอำนาจหน้าที่ีกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน และให้ความเห็นและคำปรึกษาแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
- ให้มีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด กำหนดราคาประเมินทรัพย์สินในเขตจังหวัดของตนจัดทำบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ให้คณะกรรมการประจำจังหวัดประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ทุกรอบสี่ปี โดยต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้บัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อมีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาจคัดค้านราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะของตนเองในบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์