กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย มาตรฐานอากาศยาน คุณลักษณะและมาตรฐานทางเทคนิคในการควบคุมอากาศยาน เป็นต้น
- กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการบริการการเดินอากาศ การขนส่งวัตถุอันตรายและสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
- กำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรอง ผู้ดำเนินการเดินอากาศ เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้ที่ยื่นขอรับใบรับรองดังกล่าวมีความสามารถดำเนินการเดินอากาศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลการบินพลเรือนทางเศรษฐกิจ
- ให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และจัดทำ ดำเนินการและกำกับติดตามให้มีการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ รวมทั้งรับผิดชอบในการป้องกันกิจการการบินพลเรือนจากการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
- กำหนดหลักเกณฑ์การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน อำนาจหน้าที่ของ คกก. สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน และขั้นตอนการสอบสวน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์