กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศทั้งระบบ
- กำหนดให้จัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมเป็น ๖ ประเภท และให้กำกับดูแลหน่วยงานเหล่านี้ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐานการวิจัย และประโยชน์ของประชาชนหรือประเทศ
- กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าว
- กำหนดกระบวนการเกี่ยวกับการของบประมาณ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
- กำหนดให้มีการจัดทำและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม และให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมและข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อ สกว.
- กำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลซึ่งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) - สถาบันอุดมศึกษา
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์