กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กำหนดขอบเขตการบังคับทางปกครองโดยไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานรัฐด้วยกัน และไม่ใช้กับการบังคับชำระเงิน
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้
- กำหนดหลักเกณฑ์การบังคับตามคำสั่งทางปกครอง ดังนี้
๑. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน โดยกำหนดขั้นตอนก่อนการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ระยะเวลาในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การขอทุเลาการบังคับทางปกครอง อำนาจของผู้ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เป็นต้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ๒ วิธี คือ การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี
๒. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้น โดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการในการบังคับทางปกครองกระบวนการก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองขั้นตอนการใช้มาตรการทางปกครอง เป็นต้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ประชาชน - หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครอง - กรมบังคับคดี
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๖๓/๑๕ มาตรา ๖๓/๑๖ มาตรา ๖๓/๑๗ มาตรา ๖๓/๑๘ และมาตรา ๖๓/๑๙ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์