MENUMENU

กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เวนคืน หมายความว่า การให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่มิใช่ของรัฐ ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน พ.ร.บ. นี้ แต่ไม่รวมถึงการให้ได้มาโดยวิธีการซื้อขาย แต่ไม่รวมถึงการให้ได้มาโดยวิธีการซื้อขายตาม ม. ๓๓ วรรคสอง ม. ๓๔ ม. ๓๕ และหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย
- ให้มีตรา พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน มาตรา ๗ เมื่อรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการอันจำเป็นในกิจการสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น หรือเพื่อนำไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนตาม พ.ร.บ. นี้ และจำเป็นต้องสำรวจเพื่อให้ทราบถึงที่ดินที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
- ระยะเวลาการใช้บังคับ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ให้กำหนดเท่าที่จำเป็น เพื่อการสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และการรังวัดที่ดิน แต่จะกำหนดเกินห้าปีมิได้ หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังประสงค์จะทำการสำรวจเพื่อให้ทราบถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดต่อไป ให้เสนอต่อ ครม.ให้มีการตรา พ.ร.ฎ. ฉบับใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่ พ.ร.ฎ.นั้นจะสิ้นผลใช้บังคับ
- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ภายในแนวเขตที่ดิน การกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น การเจรจาตกลงซื้อขายและการเวนคืน ค่าทดแทน การอุทธรณ์ การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้จากการเวนคืน การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ และมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓ ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์