กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดบทนิยามของคำว่า ไม้ สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
- ให้มีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีอำนาจและหน้าที่ กำหนดนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ เสนอแนะการกำหนดพื้นที่ ให้พื้นที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดพื้นที่ การขยายหรือการเพิกถอน วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ
- กำหนดมาตรการในการคุ้มครอง บำรุง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ
- กำหนดให้แบ่งเงินค่าบริการหรือเงินตอบแทน ให้แก่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินที่เรียกเก็บได้
- กำหนดฐานความผิดและโทษที่จะลงแก่บุคคลผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. นี้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์