กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ -เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยกำหนดรูปแบบการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มีรูปแบบการดำเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการวางกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัดระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอำนาจในการวางและจัดทำผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบล - ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารและประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์