กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ให้นายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือน ก.ย. - พ.ย. ๖๓ ลดลงจากฝ่ายนายจ้างร้อยละ ๕ ของค่าจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายนายจ้างร้อยละ ๒ ของค่าจ้างผู้ประกันตน ฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ร้อยละ ๒ ของค่าจ้างผู้ประกันตน
- ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ จ่ายเงินสมทบประจำงวดเดือน ก.ย. - พ.ย. ๖๓ ลดลงจากในอัตราเดือนละ ๔๓๒ บาท เหลือในอัตราเดือนละ ๙๖ บาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงแรงงาน - สำนักงานประกันสังคม - ประชาชน (นายจ้างและผู้ประกันตนตามกฎหมายแรงงาน)
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์