กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภทจากฐานภาษีตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๖๒ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ เช่น กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้มาทางมรดก (ลดภาษีในอัตราร้อยละ ๕๐) กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน หรือและที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษา (ลดภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐)
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากฐานภาษีตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๓๗ แห่ง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ดังนี้
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ ๕๐ สำหรับ
๑. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้มาทางมรดก โดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ ต้องได้รับโอนมรดกและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนวันที่ ๑๓ มีนาคม ๖๒
๒. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นโรงผลิตไฟฟ้า หรือที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ ๙๐ สำหรับ
๑. อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น สถาบันการเงินประชาชน บริษัทบริหารสินทรัพย์
๒. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
๓. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุด
๔. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
๕. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว
๖. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน
๗. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬา สวนสัตว์ สวนสนุก หรือที่จอดรถสาธารณะ
๘. ที่จอดรถของการรถไฟฟ้า ที่ดินที่เป็นลานจอดรถสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์