กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนไม่เกิน ๓,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน ๓,๑๓๗,๒๙๐,๕๓๔,๒๐๐ บาท และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน ๖๒,๗๐๙,๔๖๕,๘๐๐ บาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - สำนักงบประมาณ - หน่วยรับงบประมาณ
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์