กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน สำหรับค่าจ้างงวดเดือน มี.ค. ๖๓ ให้นำส่งเงินสมทบภายในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ ค่าจ้างงวดเดือน เม.ย. ๖๓ ให้นำส่งเงินสมทบภายในวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๓ และค่าจ้างงวดเดือน พ.ค. ๖๓ ให้นำส่งเงินสมทบภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงแรงงาน - สำนักงานประกันสังคม - ประชาชน (นายจ้างและผู้ประกันตนตามกฎหมายแรงงาน)
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์