กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ได้รับการลดหย่อนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือน มี.ค. ๖๓ - พ.ค. ๖๓ เดิม นายจ้างร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๔ ของค่าจ้างผู้ประกันตน ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ร้อยละ ๑ ของค่าจ้างผู้ประกันตน
- ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้รับการลดหย่อนจ่ายเงินสมทบประจำงวดเดือน มี.ค. ๖๓ - พ.ค. ๖๓ เดิม ในอัตราเดือนละ ๔๓๒ เป็นเดือนละ ๘๖ บาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงแรงงาน - สำนักงานประกันสังคม - ประชาชน (นายจ้างและผู้ประกันตนตามกฎหมายแรงงาน)
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์