กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามมาตรา ๗๘ พ.ร.บ.ประกันสังคม มีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงาน ดังนี้
๑. ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายวัน สำหรับการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างโดยให้ได้รับครั้งละไม่เกินสองร้อยวัน
๒. ร้อยละสี่สิบห้าของค่าจ้างรายวัน สำหรับการว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงานหรือเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น โดยให้ได้รับครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงแรงงาน - สำนักงานประกันสังคม - ประชาชน (นายจ้างและผู้ประกันตนตามกฎหมายแรงงาน)
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์