กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้นำไปใช้จ่ายภายใต้แผนงานหรือโครงการเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการคลัง
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์