กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันดำเนินการดังกล่าว และให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้กู้ยืมแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นการเฉพาะคราวหรือรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์