กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการกำหนดให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวม ให้ดำเนินการเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน และให้มีการจัดตั้ง "กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้" เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เข้าไปลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกใหม่โดยให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจซื้อหน่วยลงทุนภายในวงเงินไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับกองทุนกำหนด
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์