กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป เป็นจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์