กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๓ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ต่อไปได้จนถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓ และให้ยกเว้นค่าเปรียบเทียบปรับการอยู่เกินกำหนด (Over Stay)
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงแรงงาน - ประชาชน (นายจ้างและแรงงานต่างด้าว)
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์