กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ปรับปรุงจำนวนเงินหลักประกันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องวางเงินหลักประกันต่อนายทะเบียนเป็นจำนวนเงินสามพันบาท (เดิมหนึ่งหมื่นบาท)
- ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งวางหลักประกันไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับคืนเงินหลักประกันหรือลดภาระหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ได้วางไว้ เกินจำนวนเงินหลักประกันที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์