กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
ซึ่งเข้ามาทำงานตาม MoU ซึ่งเข้ามาทำงานในไทยโดยใช้หนังสือเดินทาง ที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด แต่ไม่สามารถออกจากราชอาณาจักรได้เนื่องจากมาตรการระงับการเข้าออกราชอาณาจักร สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อไปได้จนถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๓
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงมหาดไทย - ประชาชน (นายจ้างและแรงงานต่างด้าว)
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์