กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว (กัมพูชาและเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานในไทยโดยใช้บัตรผ่านแดนที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด แต่ไม่สามารถออกจากราชอาณาจักรได้เนื่องจากการปิดช่องทางการเข้าออกราชอาณาจักร สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อไปได้จนถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๓
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงมหาดไทย - ประชาชน (นายจ้างและแรงงานต่างด้าว)
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์