กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานตาม MoU และแรงงานต่างด้าว (กัมพูชาและเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานในไทยโดยใช้บัตรผ่านแดนตาม ม. ๖๔ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดสามารถทำงานไปพลางก่อนได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๓
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงแรงงาน - ประชาชน (นายจ้างและแรงงานต่างด้าว)
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์