กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้การจัดการประชุมในรูปแบบคณะกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์