กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นบางรายการ ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๘๘,๔๕๒,๕๙๗,๙๐๐ บาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - สำนักงบประมาณ - หน่วยรับงบประมาณ
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์