กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยสรุปได้ ดังนี้

- รายจ่ายประจำกำหนดไว้เป็นจำนวน ๒,๑๕๓,๑๓๓.๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๔.๒

- รายจ่ายลงทุนกำหนดไว้เป็นจำนวน ๖๕๙,๙๒๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๘

- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ได้จัดสรรไว้เป็นจำนวน ๘๖,๙๒๔.๓ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้

- งบกลางกำหนดไว้เป็นจำนวน ๗๖,๔๐๒.๗ ล้านบาท

- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐกำหนดไว้เป็นจำนวน ๑,๐๒๑,๕๐๖.๓ ล้านบาท

- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) กำหนดไว้เป็นจำนวน ๕๘๕,๔๘๓ ล้านบาท จำแนกเป็นแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์

- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) กำหนดไว้เป็นจำนวน ๕๘๒,๓๔๕ ล้านบาท

- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) กำหนดไว้เป็นจำนวน ๓๗๓,๔๔๔.๑ ล้านบาท

- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกำหนดไว้เป็นจำนวน ๒๖๐,๘๑๘.๙ ล้านบาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์