กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนสำหรับบุคคลธรรมดา และต้องไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้มีเงินได้ที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/กรมสรรพากร
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์