กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้แยกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ออกจากการเป็นส่วนงานของราชวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงานของราชวิทยาลัยมีความคล่องตัวและสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยในการวิจัย การจัดการศึกษา และการผลิตบุคลากรในระดับสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข และการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่จะดำเนินงานตามภารกิจได้โดยเร็วและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานและการบริหารงบประมาณ นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของราชวิทยาลัย ยังได้กำหนดให้ราชวิทยาลัยอาจมีประธานราชวิทยาลัย เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่อสภาราชวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย และแก้ไขชื่อตำแหน่งประธานสภาราชวิทยาลัยและรองประธานสภาราชวิทยาลัยเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์