กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งมีอาชีพเป็นกรรมกรหรือรับจ้างทำงานด้วยกำลังกายโดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำงานดังกล่าวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ และกำหนดยกเว้นการห้ามคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตลอดจนสภาพสังคมในปัจจุบัน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์