กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้แก่ (๑) คริปโทเคอร์เรนซี (๒) โทเคนดิจิทัล และ (๓) ทรัพย์สินในรูปหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ รมว.คลังประกาศกำหนด เพื่อเป็นการกำกับและการควบคุมการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้นำคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนรวมถึงนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์