กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยาน และการแจ้งให้ส่วนราชการการปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติหรือดำเนินงานของหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายก่อความเดือดร้อนกับประชาชน หรือสร้างความเสียหายแก่ทางราชการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประชาชน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์