กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดขึ้นตามกฎหมายเฉพาะและกำหนดให้การยาสูบแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต และประกอบอุตสาหกรรมและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์ จากพืชอื่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์ จากพืชอื่น ประชาชน การยาสูบแห่งประเทศ
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์