กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนไม่เกิน
๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อรัฐบาลนำมาใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เพื่อรักษาทิศทางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

รายการ จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ๔,๖๐๐
๒) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๒๔,๓๐๐.๗
๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๑,๐๗๘.๕
๔) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ๕๐,๓๗๘.๙
๕) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ๔๙,๖๔๑.๙
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์