กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ๑. กำหนดขอบเขตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองและพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตไปพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๒. กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีหน้าที่ และอำนาจในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งอนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบาย

๓. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกำหนดให้พื้นที่ใดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็น “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

๔. กำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้

๔.๑. สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการประกอบกิจการหรือห้องชุดหรือเพื่ออยู่อาศัย

๔.๒. สิทธิในการนำคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร โดยกรณีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงคู่สมรส บุพการี และบุตรได้รับสิทธิเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการขออนุญาตทำงาน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด

๔.๓. สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๔.๔. สิทธิในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน และสามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕. กำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ขึ้นเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายในหรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเงินกองทุนดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือหรือเยียวยาประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์