กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ๑. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่มาและองค์ประกอบของมหาเถรสมาคมให้มีความเหมาะสมกับกาลสมัย เพื่อให้พระภิกษุผู้มีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่งดงามเหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์มาเป็นกรรมการในมหาเถรสมาคม ทั้งนี้ เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เกิดความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมตามหลักพระธรรมวินัย ประกอบกับจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปสังฆมณฑลให้สามารถดำเนินการได้โดยปราศจากข้อขัดแย้งของสังคม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๑ ๐๐มกราคม ๕๔๓
ดาวน์โหลดไฟล์