กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ๑. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้กระทรวงการคลังสามารถถือหุ้นของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกินร้อยละ ๔๙ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๑ ๐๐มกราคม ๕๔๓
ดาวน์โหลดไฟล์